Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (Κριτήρια 27-33)

Κριτήριο 27. Πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ελέγχου της δημόσιας ασφάλειας.  (Ακτή που έχει χαρακτηρισθεί πολυσύχναστη από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επαρκή αριθμό ναυαγοσωστών σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, καθώς και με επαρκή ναυαγοσωστικά εφόδια, τα οποία οφείλουν να είναι τοποθετημένα σε εμφανή και εύκολα προσβάσιμη θέση και άμεσα διαθέσιμα για τους λουόμενους).

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Ο φορέας διαχείρισης της ακτής οφείλει να διασφαλίσει ότι τα μέτρα ασφαλείας συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία.

Επιπλέον, συνιστάται ο φορέας διαχείρισης της ακτής να προβαίνει σε μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας για κάθε καθορισμένη περιοχή κολύμβησης. Η εκτίμηση επικινδυνότητας οφείλει να διεξάγεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή ενδεχομένως, από οργάνωση -μέλος της Διεθνούς Ναυαγοσωστικής Ομοσπονδίας (παράρτημα Θ: Οδηγίες για την εκτίμηση επικινδυνότητας της ILS-International Lifesaving Federation - Διεθνής Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία για τις ακτές)

Τα δημόσια μέτρα ελέγχου ασφαλείας όπως προτείνεται από την εκτίμηση επικινδυνότητας θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα με βάση τους διαθέσιμους πόρους.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μια ακτή βραβευμένη με "Γαλάζια Σημαία" με μεγάλο αριθμό επισκεπτών πρέπει να έχει επαρκή αριθμό ναυαγοσωστών που θα τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία όπως προτείνεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ακτής και της χρήσης της. Ο αριθμός των ναυαγοσωστών πρέπει να προσαρμόζεται με τη μέγιστη χρήση, και συνιστάται να υπάρχει τουλάχιστον ένας ανά 200 μέτρα, για εκείνες τις ακτές που δεν έχουν προβεί σε μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας.

Οι ναυαγοσώστες πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες εθνικές ή διεθνείς πιστοποιήσεις. Τα πιστοποιητικά πρέπει να ελέγχονται πριν από την απασχόληση και πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Εθνικού Χειριστή κατόπιν αιτήματος. Οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να προσλαμβάνονται μόνο για τη ναυαγοσωστική ασφάλεια και όχι για παράλληλη απασχόληση σε άλλα καθήκοντα, όπως θαλάσσια σπορ, ενοικιάσεις και υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαρισμού ή άλλα καθήκοντα.

Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι. Ως εκ τούτου, συνιστάται οι ναυαγοσώστες να φορούν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κόκκινη/κίτρινη στολή. Οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο ναυαγοσωστικό εξοπλισμό.

Οι περιοχές κολύμβησης που ελέγχονται από τους ναυαγοσώστες πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες και πρέπει να σημειώνονται στο σχεδιάγραμμα της ακτής και στην ίδια την ακτή με ειδική σήμανση ή σημαίες. Η Διεθνής Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία (ILS) προτείνει η σήμανση να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 20712. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα διεθνώς αναγνωρίσιμα μικροσχήματα του προγράμματος "Γαλάζια Σημαία".

Προτείνεται η χρήση του ακόλουθου συστήματος, εκτός εάν υπάρχει άλλο εθνικό σύστημα:

κόκκινο = κίνδυνος
κίτρινο/κόκκινο = περιοχές που ελέγχονται από ναυαγοσώστες
μαύρο/άσπρο = περιοχή μόνο για surfing

Σε μη πολυσύχναστες ακτές, ο δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης μπορεί να αντικαταστήσει τους ναυαγοσώστες, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία ή η εκτίμηση επικινδυνότητας ορίζει διαφορετικά.

Ο  δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

 • Κυκλικό σωσίβιο μικρό
 • Κυκλικό σωσίβιο μεγάλο 
 • Σφυρίχτρα
 • Σχοινί επιφάνειας 25 μέτρων

Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται τακτικά και να ακολουθεί τις εθνικές/διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Στις ακτές στις οποίες παρέχεται εξοπλισμός διάσωσης, θα πρέπει αυτός να τοποθετηθεί σε σημεία άμεσα εντοπίσιμα από το κοινό και να βρίσκεται τοποθετημένος σε τέτοιες θέσεις (περισσότερες της μίας εφόσον κριθεί απαραίτητο) που να διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της ακτής. Στις ακτές που δεν είναι τοποθετημένοι ναυαγοσώστες και δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας, συνιστάται ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός να τοποθετείται ανά 100 μέτρα μετώπου βραβευμένης ακτής.

Ο δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και ενεργειών διάσωσης. Συνιστάται η θέση του εξοπλισμού να προσδιορίζεται από ενδεικτική πινακίδα έκτακτης ανάγκης. Η θέση του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και του πύργου πρέπει να αναγράφονται στον χάρτη της βραβευμένης ακτής, στον πίνακα ανακοινώσεών της .

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών ή/και οι ναυαγοσώστες είναι διαθέσιμοι, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στον πίνακα ανακοινώσεων και στο ναυαγοσωστικό πύργο. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται επεξήγηση για το σύστημα πληροφόρησης του κοινού μέσω των σημαιών.

Ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν η μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας ορίζει διαφορετικά. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να πληροί τις εθνικές/διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Ο διαχειριστής της ακτής πρέπει να παρέχει οδηγίες για την ασφάλεια και πρέπει να τις αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και σε πρόσθετη(ες) κατάλληλη(ες) θέση(εις) στην ακτή.

Κριτήριο 28.Ο εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών πρέπει να είναι διαθέσιμος στην ακτή και η θέση του εύκολα εντοπίσιμη.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Οι Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να παρέχονται, α) από τους ναυαγοσώστες, ή β) από Σταθμό Πρώτων Βοηθειών με εκπαιδευμένο προσωπικό, ή γ) από φορητό φαρμακείο που θα βρίσκεται σε κατάστημα ή άλλη εγκατάσταση της ακτής, ή δ) άμεσα στη διάθεση του κοινού στη παραλία.

Προτείνεται στις πολυσύχναστες ακτές όπου συχνάζουν οικογένειες να υπάρχουν Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών με άτομα τα οποία να έχουν απαραίτητα προσόντα και εκπαίδευση.

Ο Σταθμός των Πρώτων Βοηθειών πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό σύμφωνα με τις Οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σταθμός Πρώτων βοηθειών, το φορητό φαρμακείο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

 • 1 λευκοπλάστη ρολό 1,25 x 5m (CE),
 • 1 κουτί γάζες 15cm x 15cm,
 • 1 πιεστικός αιμοστ. αποστειρωμένος, επίδεσμος 7cm x 10cm x 1,2m (CE),
 • 1 πιεστικός αιμοστ. Αποστειρωμένος επίδεσμος 10cm x 14cm x 2,5m (CE),
 • 2 επίδεσμοι 5cm x 2,5m (CE),
 • 2 επίδεσμοι 10cm x 2,5m (CE),
 • 2 ελαστικοί επίδεσμοι 5cm (CE),
 • 1 βαμβάκι (CE),
 • 10 μαντηλάκια οινοπνεύματος,
 • 1 αιμοστατικό λάστιχο (CE),
 • 1 ψαλίδι,
 • 4 παραμάνες ασφαλείας,
 • Οδηγίες Α’ Βοηθειών (Απαραίτητες)

Τα παραπάνω είδη Πρώτων Βοηθειών οφείλουν να αντικαθίστανται τακτικά και να πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης και της ημερομηνίας λήξης.

Ο σταθμός Πρώτων Βοηθειών ή η θέση του εξοπλισμού πρέπει να είναι σαφώς σηματοδοτημένα για τον εύκολο εντοπισμό τους από τους επισκέπτες της ακτής (συμπεριλαμβανομένου του χάρτη στον πίνακα ανακοινώσεων - βλέπε κριτήριο 5). Επιπλέον, ο χρόνος κατά τον οποίο οι πρώτες βοήθειες είναι διαθέσιμες στο κοινό θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς.

Κριτήριο 29.Έκτακτα σχέδια για την αντιμετώπιση ατυχημάτων ρύπανσης.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Τα έκτακτα σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν μια ξεκάθαρα ορισμένη διαδικασία, που να είναι αποτελεσματική σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ένα έκτακτο περιστατικό θα μπορούσε να προκύψει από διαρροή πετρελαίου, επικίνδυνων/τοξικών αποβλήτων που εισέρχονται στην ακτή από τη θάλασσα, την απορροή των ομβρίων υδάτων, τυφώνες, έξαρση της βλάστησης φυκών που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα κλπ. Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να οριστεί ως ένα γεγονός που οδηγεί σε έναν αντίκτυπο μεγάλης κλίμακας στην ακτή ή στα ύδατα κολύμβησης.

Ένα σχέδιο για την έγκαιρη αντιμετώπιση ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Τα στοιχεία των ατόμων που πρέπει να ενημερωθούν σε περίπτωση ρύπανσης.
 • Την ενημέρωση της διοίκησης των υπηρεσιών και των ατόμων που κρίνονται κατάλληλα για να επέμβουν.
 • Το σχεδιασμό διαδικασίας για την προστασία ή απομάκρυνση των λουομένων εάν κριθεί αναγκαίο.
 • Το σχεδιασμός διαδικασίας προειδοποίησης και ενημέρωσης κοινού.
 • Την απόσυρση της "Γαλάζιας Σημαίας".
 • Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο πρέπει να ορίζει ποιος πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ένα υπεύθυνο άτομο πρέπει να ορισθεί για αυτή τη θέση.
 • Τον καθορισμό του ρόλου του καθενός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένων και περιστατικών ρύπανσης.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να διευκρινίζει με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσει όποιος εντοπίσει το περιστατικό ρύπανσης. Ένα αρμόδιο άτομο, κάτοικος της περιοχής, πρέπει να ορίζεται για τη θέση αυτή. Είναι υποχρεωτικό να καθορίζονται με ακρίβεια οι αρμοδιότητες και η κατανομή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών ρύπανσης.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι συμβατό με την εθνική νομοθεσία της περιοχής (π.χ. το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για ρύπανση στη θάλασσα από πετρελαιοειδή).

Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για τη ρύπανση ή τον πιθανό κίνδυνο, με ανακοινώσεις στα σημεία πληροφόρησης της ακτής και μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή άλλες σχετικές μεθόδους επικοινωνίας. Εάν το ατύχημα αποτελεί μόλυνση του νερού τότε το κοινό πρέπει ενημερωθεί ότι, τουλάχιστον προσωρινά και μέχρι να αποδειχθεί επιστημονικά το αντίθετο, η ακτή δεν είναι ασφαλής για κολύμβηση. Για να προστατευθεί η αξιοπιστία του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία" και της διαχείρισης της ακτής είναι πολύ σημαντικό να αποσυρθεί η "Γαλάζια Σημαία" εάν υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση του κριτηρίου, όπως π.χ. ρύπανση από απόβλητα και να αναφερθεί το γεγονός στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Οι αριθμοί των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης για την αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο άμεσης Βοήθειας και των αντίστοιχων αριθμών έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής επικίνδυνων χημικών ουσιών πρέπει να αναρτώνται στην ακτή και κατά προτίμηση στον πίνακα ανακοινώσεων.

Κριτήριο 30. Πρέπει να υπάρχει ορθή διαχείριση για τις διαφορετικές χρήσεις της ακτής έτσι ώστε να αποφεύγονται προστριβές και ατυχήματα.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Στις ακτές με πολλαπλές δραστηριότητες πρέπει να υπάρχει ορθή διαχείριση για τις διαφορετικές χρήσεις μεταξύ των χρηστών της ακτής ώστε να αποφεύγονται προστριβές και ατυχήματα. Για το λόγο αυτό οι αντικρουόμενες και ασύμβατες ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών πρέπει να διευθετούνται όπως π.χ. με τη δημιουργία ζωνών για τους κολυμβητές, για τους χρήστες θαλάσσιων σπορ (surf, windsurf) και για τους χειριστές σκαφών. Ταυτόχρονα, η χρήση της ακτής για λόγους αναψυχής, θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και να διαχειρίζεται με κριτήριο το σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, την ατμόσφαιρα και την αισθητική.

Οι κολυμβητές πρέπει να προστατεύονται από όλα τα σκάφη (μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα ή θαλάσσια ποδήλατα). Θα πρέπει να υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένα όρια κολύμβησης. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην περιοχή που πραγματοποιείται χρήση surfing. Μηχανοκίνητα σκάφη, χρήστες θαλάσσιου σκι και surfers είναι απαραίτητο να κινούνται χωριστά από τα ιστιοπλοϊκά ή τις βάρκες με κουπιά και να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η άμεση γειτνίασή τους με τις περιοχές κολύμβησης.

Τα μηχανοκίνητα σκάφη πρέπει να πλέουν το λιγότερο 100-200 μέτρα πέρα από την περιοχή κολύμβησης. Η ακριβής απόσταση ορίζεται από τον τοπικό αρμόδιο φορέα (λιμεναρχείο). Επιπλέον στους χειριστές των σκαφών πρέπει να παρέχονται οδηγίες για τη χρήση των σκαφών και τον διαχωρισμό των διαφόρων ζωνών.

Οι ναυαγοσώστες (εάν υπάρχουν) πρέπει να επιβάλουν τη χρήση των ζωνών στις περιοχές δραστηριοτήτων αναψυχής στο νερό. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η πιθανή ενόχληση από το θόρυβο κάποιων δραστηριοτήτων (σκάφη, στερεοφωνικά, jet-ski κλπ.) Εάν υπάρχουν ειδικές εκδηλώσεις στην ακτή θα πρέπει γίνονται εκτός της κολυμβητικής περιοχής. Διαφορετικές δραστηριότητες στην ακτή πρέπει να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ζώνες.

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις του θορύβου από ορισμένες δραστηριότητες (μηχανοκίνητα σπορ, συσκευές ήχου).

Σε περίπτωση που ειδικές δραστηριότητες δεν επιτρέπουν την τήρηση των κριτηρίων του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία", τότε η Σημαία πρέπει να αποσυρθεί για το διάστημα κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή οι χρήστες της ακτής πρέπει να ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν από την εκδήλωση. (παράρτημα Η: Οδηγίες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία» ακτές)

Όμοια, πρέπει να υπάρχει διευθέτηση των ορίων μεταξύ των χρήσεων αναψυχής και της προστασίας της φύσης. Δεν επιτρέπεται οι δραστηριότητες αναψυχής να προκαλούν την καταστροφή του περιβάλλοντος, όπως την αύξηση της διάβρωσης της ακτής, την αμετάκλητη καταστροφή της βλάστησης, την καταστροφή της βλάστησης στο βυθό από τις άγκυρες των σκαφών αναψυχής και τη ρύπανση από τις μηχανές τους, την παρενόχληση της άγριας ζωής από τα σκάφη.

Στις ακτές με ευαίσθητα/προστατευόμενα οικοσυστήματα, όπως περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας, πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα. Στις ακτές ωοτοκίας δεν πρέπει να υπάρχει τεχνητός φωτισμός ή θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα φωτιστικά. Οι ομπρέλες επί της ακτής πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τέτοιο χώρο και με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούν τις θέσεις φωλεοποίησης.

Στις ακτές με αμμοθίνες θα πρέπει να κατασκευάζεται περίφραξη για την προστασία τους.

Η χρήση εντομοκτόνων για την άμμο ή την περιοχή γύρω από την ακτή πρέπει να αποφεύγεται.

Κάποιες περιοχές μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και να απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και διαχείριση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει ζητηθεί η γνώμη των τοπικών ή εθνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και ότι οι ανάγκες προστασίας των προστατευόμενων περιοχών και των σπάνιων ή προστατευόμενων ειδών καλύπτονται πλήρως.

Συμπερασματικά, μπορεί να είναι απαραίτητο κάποιες δραστηριότητες να περιορισθούν, να κατανεμηθούν διαφορετικά ή να διαχειρισθούν με διαφορετικό τρόπο, τόσο για να διασφαλισθεί η αναψυχή και η ασφάλεια όλων των χρηστών της ακτής, όσο και για να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον.

Η προστασία αυτή πρέπει να γίνει για την ασφάλεια των επισκεπτών και τη σωματική και πνευματική αναψυχή τους, και για να αποφευχθεί να γίνει η ακτή ένας παιχνιδότοπος γεμάτος θορύβους. Ακόμα περισσότερο για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας από την υπερβολική χρήση της ακτής.

Επιπλέον η χρήση των ζωνών δραστηριότητας από διαφορετικούς χρήστες πρέπει να σημειώνεται στο σχεδιάγραμμα του Πίνακα Ανακοινώσεων και να αναρτώνται οι πληροφορίες για κάθε μία απ’ αυτές (βλέπε κριτήριο 5).

Κριτήριο 31. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την προστασία των λουομένων

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στις ακτές που έχουν βραβευθεί με "Γαλάζια Σημαία", χωρίς να είναι πελάτης ενός συγκεκριμένου ξενοδοχείου ή παραθαλάσσιου καταστήματος . Η πρόσβαση στην ακτή θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι δωρεάν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσβαση του κοινού παρέχεται μέσω της χρέωσης ενός λογικού αντιτίμου.

Στις ακτές στις οποίες λόγω εδαφικής διαμόρφωσης, με απότομες υψομετρικές διαφορές, καταγράφονται κίνδυνοι και δυσκολίες στην πρόσβαση, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να καθίστανται ασφαλείς. Δρόμοι παράλληλοι και σε επαφή με τα όρια της ακτής, οφείλουν να έχουν πεζοδρόμια προ την πλευρά της τελευταίας και η κυκλοφορία σε αυτούς να είναι ελεγχόμενη, με κατάλληλες πινακίδες και σαφώς διαγραμμισμένες διαβάσεις πεζών, που να διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση στην ακτή.

Όπως αναφέρεται και στο Κριτήριο 22, απαγορεύεται ρητώς η είσοδος, κίνηση και στάθμευση μηχανοκίνητων τροχοφόρων στο χώρο της ακτής. Εάν είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο να υπάρχει χώρος στάθμευσης σε κοντινή περιοχή και σε επαφή με την ακτή, αυτός οφείλει να είναι καθορισμένος, κατάλληλα σημασμένος και να αποκλείεται η παραβίαση με την είσοδο των τροχοφόρων στην ακτή. Το έδαφος στο χώρο στάθμευσης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

Ειδικότερα, οι θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι καθορισμένες, με την κατάλληλη σήμανση, σε σημεία που να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στην ακτή και στις εγκαταστάσεις αναψυχής (βλέπε Κριτήριο 33).

Επειδή η χρήση ποδηλάτων ενδείκνυται γενικότερα στο πλαίσιο της φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης, προτείνεται να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι που να οδηγούν στην ακτή και να υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για τα ποδήλατα.

Σε κάθε βραβευμένη ακτή θα πρέπει να διατίθεται ελεύθερος χώρος όπως ορίζει και η εθνική νομοθεσία. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει τα ίδια επίπεδα καθαριότητας, ασφάλειας και φροντίδας που ισχύουν για την υπόλοιπη, οργανωμένη ακτή.

Όπου αυτό είναι αναγκαίο, οφείλει να διατίθεται κατάλληλη ασφάλεια στην ακτή με τη μορφή εκπαιδευμένου προσωπικού που θα περιπολεί στο χώρο. Το προσωπικό αυτό οφείλει να είναι ένστολο και να παρουσιάζει σε κάθε ζήτηση την ταυτότητά του εκπαιδευμένου φύλακα.

Κριτήριο 32. Η παροχή πόσιμου νερού θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην ακτή.

Προαιρετικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Στις βραβευμένες με τη "Γαλάζια Σημαία" ακτές πρέπει να υπάρχει πόσιμο νερό. Η πηγή του πόσιμου νερού μπορεί να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις υγιεινής ή στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αυτά υπάρχουν ή στην ακτή αρκεί να προστατεύεται από τα πουλιά ή τα ζώα. Η πηγή μπορεί να είναι μια απλή βρύση.

Κριτήριο 33.Τουλάχιστον μια από τις ακτές της Δημοτικής Ενότητας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επικλινείς προσβάσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Συνιστάται βραβευμένες με "Γαλάζια Σημαία" ακτές να προσφέρονται υπηρεσίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: πρόσβαση στην ακτή και στα γύρω κτίρια και στις εγκαταστάσεις υγιεινής. Θα πρέπει όμως, οπωσδήποτε, τουλάχιστον μια από τις βραβευμένες με "Γαλάζια Σημαία" ακτές της Δημοτικής Ενότητας να είναι εφοδιασμένη με επικλινείς προσβάσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Η πρόσβαση στην ακτή θα πρέπει να διευκολύνεται από επικλινείς προσβάσεις για τους χρήστες με διάφορες Ειδικές Ανάγκες. Εάν είναι εφικτό, προτείνεται να υπάρχει σχετική δυνατότητα πρόσβασης μέχρι το νερό. Αν είναι δυνατόν, προτείνεται το υλικό και ο σχεδιασμός της ράμπας να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να είναι σχεδιασμένες για τους χρήστες με Ειδικές Ανάγκες. Η πρόσβαση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχετικά πρότυπα (ISO). Η ακτή πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς, σχετικά με την πρόσβαση και τις διευκολύνσεις για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Επιπρόσθετα, όπου υπάρχουν περιοχές στάθμευσης, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για τη στάθμευση των οχημάτων ΑμΕΑ.

Όπου δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση επικλινών προσβάσεων π.χ. σε θέσεις με απότομα βράχια ή όταν η ακτή διαβρώνεται εύκολα και δεν μπορεί να στηρίξει επικλινείς προσβάσεις, τότε η τοπική αρχή θα πρέπει να ζητά απαλλαγή από το κριτήριο αυτό (dispensation case). Εάν καμία από τις ακτές του Δήμου δεν είναι εφοδιασμένη με προσβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υπάρξει αιτιολόγηση στην αίτηση υποψηφιότητας, η οποία αξιολογείται από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ: Παράρτημα Α >