Περιβαλλοντική διαχείριση (Κριτήρια 12-26)

Κριτήριο 12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης βραβευμένης ακτής.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Καραϊβική, Μαρόκο, Ν. & Ν. Α. Αφρική, Ν. Ειρηνικό
Προαιρετικό Κριτήριο: Ευρώπη – Καναδάς

Η επιτροπή διαχείρισης της ακτής επιφορτίζεται με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλα τα κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης. Η Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους όλων των σχετικών με το Πρόγραμμα τοπικών φορέων. Οι τοπικοί φορείς μπορεί να είναι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, διευθυντές ξενοδοχείων, διαχειριστές ακτής, ναυαγοσώστες, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων φορέων, όπως κατοίκων της περιοχής, ειδικών επαγγελματικών ομάδων, κλπ. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να είναι πλήρως ενήμερα για τις υποχρεώσεις που αφορούν στην τήρηση των κριτηρίων, την οποία πρέπει να ελέγχουν και να διασφαλίζουν, καθώς και να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της εθελοντικής τους προσφοράς για τον τόπο τους, μέσω της υποστήριξης διατήρησης της βράβευσης.

Η Επιτροπή συνεργάζεται και υποβοηθά την τοπική δημοτική αρχή/τον διαχειριστή της ακτής και έχει τη δυνατότητα να οργανώνει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και να εκτελεί αποτίμηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή.

Πέραν του υποχρεωτικού της σύστασης Επιτροπών Διαχείρισης, η ορθή λειτουργία της είναι απαραίτητη, ιδίως σε Δήμους με αυξημένο αριθμό βραβευμένων ακτών, όπου ο οριζόμενος υπάλληλος-διαχειριστής είναι πρακτικά αδύνατο να ελέγχει αποτελεσματικά την τήρηση των του συνόλου των κριτηρίων σε όλες τις ακτές.

Όποτε κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή Διαχείρισης μπορεί να είναι η ίδια σε περισσότερες από μια βραβευμένες με τη "Γαλάζια Σημαία" ακτές ενός Δήμου, δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να υπάρχουν διαφορετικές Επιτροπές Διαχείρισης για κάθε αυτόνομη βραβευμένη ακτή.

Κριτήριο 13.Η υπεύθυνη για την ακτή τοπική αρχή ή/και ο ιδιώτης διαχειριστής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις τοπικές οδηγίες χρήσης και διαχείρισης (σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση).

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Οι κανονισμοί που αναφέρονται στο χωροταξικό σχεδιασμό της παράκτιας ζώνης, στην περιβαλλοντική διαχείριση, τη διάθεση λυμάτων, την περιβαλλοντική νομοθεσία κλπ, οφείλουν να εφαρμόζονται από το διαχειριστή της ακτής προκειμένου να απονεμηθεί και να διατηρηθεί η βράβευση με τη "Γαλάζια Σημαία". Οι αιτούντες διαχειριστές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποδομές και οι δραστηριότητες των οποίων έχουν την ευθύνη συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανονισμούς ή/και οδηγίες. Η διαχείριση του χώρου της βραβευμένης ακτής, των υποδομών και της λειτουργίας της και της γειτονικής περιοχής πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα επίσημα χωροταξικά σχέδια και κανονισμούς. Η νομοθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει κανονισμούς χρήσεων γης, διαχείρισης και διάθεσης λυμάτων/βιομηχανικών καταλοίπων, κανονισμούς προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασίας διατηρητέων, άδειες λειτουργίας κλπ.

Η θέση των διαφόρων υποδομών και η χρήση της περιοχής της ακτής πρέπει να ανταποκρίνονται στις τυχόν χωροταξικές ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με την υποβολή της αίτησης για βράβευση με τη "Γαλάζια Σημαία", ο υπεύθυνος φορέας διαχείρισής της οφείλει να παρέχει έγγραφες βεβαιώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας χωροταξικού σχεδιασμού (ή πολεοδομικού γραφείου) ότι όλα τα κτίσματα επί της συγκεκριμένης ακτής είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς δόμησης.

Υπάρχουσες κατασκευές, υποδομές και άλλες χρήσεις της ακτής και της αμέσως γειτονικής της περιοχής οφείλουν να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση της παράκτιας ή παραλίμνιας ζώνης, περιλαμβανομένων και αυτών περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η άμεση περιοχή πίσω από την ακτή που περιλαμβάνει ενδεχομένως αμμοθίνες, μονοπάτια και χώρους στάθμευσης, πρέπει εξάλλου να συντηρείται καταλλήλως σύμφωνα με τις αρχές της διαχείρισης παράκτιων ζωνών.

Κριτήριο 14. Διαχείριση ευαίσθητης περιοχής

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Σε ευαίσθητες περιοχές που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε ακτή βραβευμένη με "Γαλάζια Σημαία" απαιτείται ειδική διαχείριση. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής της ακτής προτρέπεται να συμβουλεύεται τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες για το πώς θα διαχειριστεί αυτές τις περιοχές. Για αυτό, κατά την υποβολή της αίτησης, ο διαχειριστής οφείλει να παρέχει επιβεβαίωση ότι καταρτίζεται σχέδιο διαχείρισης της ευαίσθητης περιοχής.
Αν μια ακτή βραβευμένη με "Γαλάζια Σημαία" είναι μέσα ή κοντά σε προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών, ώστε να διασφαλιστούν η προστασία του οικοσυστήματος και η βιοποικιλότητα.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευαίσθητων οικοσυστημάτων, είναι δυνατό οι ιδιαίτερης οικολογικής αξίας περιοχές να είναι εκτός του βραβευμένου τμήματος της ακτής. Επί της ακτής, επιβάλλεται να υπάρχουν πληροφορίες πρόσβασης των περιοχών αυτών.

Κατά γενικό κανόνα, η βράβευση μίας ακτής με "Γαλάζια Σημαία" αποδίδεται μόνο στις περιοχές στις οποίες μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η δραστηριότητα αναψυχής και η παρουσία επισκεπτών δεν προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον.

Αν μια ακτή βραβευμένη με "Γαλάζια Σημαία" βρίσκεται εντός ή κοντά σε προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, είναι απαραίτητο να υπάρχει στενή συνεργασία με τον διαχειριστή της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των κοινών στόχων της διατήρησης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Κριτήριο 15.Η ακτή πρέπει να είναι καθαρή

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Η ακτή και οι γύρω της περιοχές, περιλαμβανομένων μονοπατιών, χώρων στάθμευσης και προσβάσεων στην ακτή οφείλουν να είναι απολύτως καθαροί και επαρκώς συντηρημένοι. Απορρίμματα δεν επιτρέπεται να συσσωρεύονται, τόσο για λόγους υγείας, όσο και αισθητικούς.

Η ακτή πρέπει να συμμορφώνεται με την εθνική οδηγία ή νομοθεσία που αφορά στα απορρίμματα και τη διάθεσή τους. Τακτικοί έλεγχοι και καθαρισμοί της ακτής πρέπει να πραγματοποιούνται, με την παροχή του αναγκαίου προσωπικού και των εφοδίων. Η καθαριότητα στην ακτή επιτυγχάνεται με μηχανικό τρόπο ή χειρωνακτικά, ανάλογα με το μέγεθος, τη χρήση, το είδος της ακτής και του περιβάλλοντα χώρου. Σε περιοχές με μεγάλο αριθμό επισκεπτών συνιστάται περιοδικά βαθύς μηχανικός καθαρισμός της άμμου, εάν αυτό είναι δυνατόν, ούτως ώστε να απομακρύνονται μικρά αντικείμενα όπως αποτσίγαρα κλπ.

Σε περιόδους ροής νερού από τη λεκάνη απορροής, οι εκβολές και η γύρω τους περιοχή πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά.

Ο καθαρισμός της ακτής πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην τοπική χλωρίδα και πανίδα. Ιδιαιτέρως πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι περιοχές όπου οι θαλάσσιες χελώνες εναποθέτουν τα αυγά τους δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο.

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση εντομοκτόνων ή χημικών για τον καθαρισμό της άμμου ή του γύρω χώρου. Για τη διαχείριση των «φυκών» συμβουλευθείτε το Κριτήριο 16.

Για να προσδιοριστεί το επίπεδο καθαριότητας της ακτής, συνιστάται να χρησιμοποιείται το "Σύστημα Μέτρησης Απορριμμάτων" (Beach Litter Measuring System) ή κάποιο παρόμοιο σύστημα

- Παράρτημα ΣΤ: Σύστημα καταμέτρησης των απορριμμάτων επί της ακτής - μέθοδος χαρτογράφησης της ρύπανσης 

Κριτήριο 16.«Φύκια» ή άλλη βλάστηση καλό είναι να παραμένουν στην περιοχή της ακτής, εφόσον δεν προκαλούν ενόχληση.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Τα «φύκια» αποτελούν ένα φυσικό συστατικό του θαλάσσιου οικοσυστήματος προερχόμενο από ζωντανά, υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας. Η παράκτια ζώνη πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα ζωντανό και φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο ως ένας εκμεταλλεύσιμος χώρος αναψυχής που πρέπει να διατηρείται καθαρός για να αποφέρει έσοδα. Έτσι η διαχείριση των «φυκών» και άλλων καταλοίπων θαλάσσιας βλάστησης στην ακτή πρέπει να γίνεται με ευαισθησία τόσο προς τις ανάγκες του επισκέπτη όσο και προς τη βιοποικιλότητα. Συνεπώς, η φυσική παρουσία τους στην ακτή γίνεται δεκτή, εφόσον δεν προκαλεί ενόχληση.

Τα φυτικά αυτά κατάλοιπα δεν πρέπει να συγκεντρώνονται σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή σε σημεία που γίνεται δυσάρεστη η παρουσία τους για το κοινό. Εάν είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν, αυτό πρέπει να γίνει με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, π.χ. χρησιμοποιώντας τα για compost ή/και ως λίπασμα.

Σε μερικές περιοχές, τα «φύκια» αποξηραίνονται στην ακτή για να χρησιμοποιηθούν αργότερα ως λίπασμα ή για να σταθεροποιήσουν αμμόλοφους που κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν. Παρότι η δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να αποθαρρύνεται, είναι απαραίτητο να μην αποτελεί ενόχληση για τους επισκέπτες της ακτής.

Σημείωση: Χρησιμοποιείται ο όρος «φύκια»,  όπως έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη και αναφέρεται στα λιβάδια Ποσειδωνίας, μολονότι η έκφραση δεν είναι επιστημονικά ορθή.

Κριτήριο 17. Κάδοι απορριμμάτων πρέπει να είναι διαθέσιμοι στην ακτή, σε επαρκή αριθμό και να συντηρούνται τακτικά.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να είναι κατάλληλης χωρητικότητας και εμφάνισης. Πρέπει να δίνεται σημασία τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα.

Προτείνεται, εάν είναι δυνατό, να χρησιμοποιούνται κάδοι φτιαγμένοι από προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον (δηλ. ξύλινοι κάδοι ή κάδοι κατασκευασμένοι από ανακυκλωμένο πλαστικό).

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κάδων στην παραλία και θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά, να είναι καλά ασφαλισμένοι και να χωροθετούνται καταλλήλως. Ο αριθμός και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κάδων απορριμμάτων στην ακτή καθορίζεται από τη χωρητικότητα τους, τον αριθμό των χρηστών της ακτής και το πόσο συχνά αδειάζονται. Κατά τη διάρκεια αιχμής της τουριστικής περιόδου, η απόσταση μεταξύ των κάδων και η συχνότητα με την οποία αδειάζονται οφείλει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Κατά την επιλογή των κάδων απορριμμάτων και της θέσης τους στην ακτή, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Χωρητικότητα των κάδων
 • Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
 • Είδος και πηγή των απορριμμάτων
 • Όγκος της κυκλοφορίας των πεζών
 • Μέθοδος συντήρησης και χρονικό διάστημα (συμπεριλαμβανομένων των ωρών και περιόδων αιχμής)
 • Τοπικό περιβάλλον (π.χ. άνεμοι, παλίρροιες, παρουσία γλάρων)
 • Προσβασιμότητα (π.χ. ύψος, επιφάνεια)

Τα απορρίμματα θα πρέπει να εναποτίθενται σε ειδικές εγκαταστάσεις. Η ειδική εγκατάσταση είναι εκείνη που έχει εγκριθεί από το κράτος με βάση τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ο Δήμος του οποίου η ακτή θα βραβευθεί με τη "Γαλάζια Σημαία" είναι υπεύθυνος για τη ορθή και νόμιμη αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων.

Κριτήριο 18.Υποδομές για το διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στην ακτή.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Ευρώπη, Ν. & Ν.Α. Αφρική, Καναδάς, Ν. Ειρηνικός
Προαιρετικό Κριτήριο: Μαρόκο, Νησιά Καραϊβικής

Κάδοι ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στην ακτή. Οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για το είδος που θα δέχονται, να αδειάζονται τακτικά και να τοποθετούνται σε περιοχή εύκολα προσεγγίσιμη. Προφανώς, οι κάδοι διαχωρισμού πρέπει να διαφοροποιούνται με την κατάλληλη σήμανση (π.χ. για γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί).

Η ακτή πρέπει να έχει κάδους το λιγότερο για τρία (3) διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά. Ο διαχειριστής συμμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν στον τόπο, για το θέμα της ανακύκλωσης.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» ενθαρρύνει την προώθηση της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των υλικών ακόμα και αν ο Δήμος δεν διαθέτει οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης.

Κριτήριο 19. Επαρκείς σε αριθμό εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να παρέχονται στην ακτή.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Ο αριθμός των εγκαταστάσεων υγιεινής στην ακτή θα πρέπει να είναι αντίστοιχος του μέσου αριθμού των επισκεπτών της κατά τις περιόδους αιχμής, του μήκους της, του αριθμού και της θέσης των κύριων σημείων πρόσβασης.

Οι τουαλέτες πρέπει να εντοπίζονται εύκολα, με ενδεικτικές πινακίδες επί της ακτής και σχετική σήμανση στο σχεδιάγραμμα που οφείλει να βρίσκεται τοποθετημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Πρέπει να υπάρχουν ντους (πάνω στην ακτή ή σε κλειστό χώρο), ενώ ενδείκνυται να υπάρχουν αποδυτήρια για ενηλίκους και για βρέφη (εγκαταστάσεις αλλαγής πάνας). Οι εγκαταστάσεις υγιεινής μπορούν επίσης να βρίσκονται σε κοντινά εστιατόρια, καφετέριες ή άλλες εγκαταστάσεις, απαραίτητα ανοιχτές και ελεύθερες για το κοινό. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (βλ. Κριτήριο 33). 

Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να είναι εξοπλισμένες με νιπτήρες, σαπούνι και καθαρές πετσέτες (χάρτινες ή υφασμάτινες) ή ηλεκτρικό στεγνωτήρα χεριών. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει να είναι ασφαλής.

Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο σχεδιασμό και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων υγιεινής. Οφείλουν να είναι ενσωματωμένες στο δομημένο και στο φυσικό περιβάλλον και να συντηρούνται τακτικά έτσι ώστε να παρουσιάζουν αποδεκτή εμφάνιση, επαρκής συντήρηση και πρόβλεψη για την αποφυγή βανδαλισμών.

Κριτήριο 20.Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να διατηρούνται καθαρές.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Οι τουαλέτες πρέπει να διατηρούνται καθαρές, όλες τις ώρες της ημέρας και ανεξάρτητα από τον αριθμό των επισκεπτών.

Η συχνότητα του καθαρισμού και του ελέγχου των εγκαταστάσεων υγιεινής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ένταση χρήσης τους. Σε ακτές με υψηλό αριθμό επισκεπτών, οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται όσες φορές είναι απαραίτητο. 

Συνιστάται η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού και η παροχή σαπουνιού και πετσετών.

Κριτήριο 21.Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να έχουν ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Τα λύματα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής δεν πρέπει να απορρέουν στο έδαφος ή να οδηγούνται στη θάλασσα χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Σε Δήμους με σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει οπωσδήποτε να συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο.

Σε απομακρυσμένες ακτές, εκτός περιοχής εξυπηρετούμενης από το δημοτικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, είναι αποδεκτή η αποθήκευση σε στεγανούς βόθρους, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται τακτικά, ενώ θα πρέπει να αποκλείεται η διαρροή στο υπέδαφος ή στον υδροφόρο ορίζοντα.

Κριτήριο 22.Στην ακτή απαγορεύονται: η οδήγηση οχημάτων, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, η εναπόθεση απορριμμάτων και η ελεύθερη κατασκήνωση.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Η οδήγηση, η εναπόθεση απορριμμάτων και η ελεύθερη κατασκήνωση πρέπει να απαγορεύονται στην ακτή και να υπάρχουν εμφανείς σχετικές ανακοινώσεις, που μπορούν να αποτελούν μέρος του Κώδικα Συμπεριφοράς στην ακτή, (βλέπε κριτήριο 6).

Η κίνηση οχημάτων (εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό του καθαρισμού και την ασφάλεια, π.χ. για τη μετακίνηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, ή οχήματα έκτακτης ανάγκης) δεν επιτρέπεται στις βραβευμένες με "Γαλάζια Σημαία" ακτές.

Στην περίπτωση που η κίνηση οχημάτων δεν μπορεί να απαγορευθεί εντελώς, θα πρέπει να υπάρχει σαφής και επαρκής αιτιολόγηση και η κίνηση και η στάθμευσή τους να γίνεται σε συγκεκριμένες, εμφανώς οριοθετημένες περιοχές. Περιοχές για οδήγηση και στάθμευση καθώς και  περιοχές χωρίς αυτοκίνητο, θα πρέπει να οριστούν επαρκώς και, όποτε οι συνθήκες το επιβάλλουν, η αρμόδια αρχή να πραγματοποιεί ελέγχους συμμόρφωσης. 

Αν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων θα πρέπει να απαγορεύεται να εισέρχονται στη ζώνη νερού ανά πάσα στιγμή. Στο μεγαλύτερο τμήμα της ακτής θα πρέπει να απαγορεύεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων.

Όπου δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια που να εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων στην ακτή, θα πρέπει να υπάρχει εμφανής κανονισμός με πινακίδες, που να απαγορεύει την οδήγηση, την εναπόθεση απορριμμάτων ή την ελεύθερη κατασκήνωση.

Η χρήση της ακτής ή των γειτονικών περιοχών της ως αποδέκτες σκουπιδιών και άλλων απορριμμάτων δεν επιτρέπεται και πρέπει να ελέγχεται από τις τοπικές αρχές.

Στη ακτή δεν πρέπει να οργανώνονται εκδηλώσεις στις οποίες να χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητα οχήματα ή πραγματοποιείται κατασκήνωση. Σε περίπτωση που οργανωθούν τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να υπάρχει ειδικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο θα εφαρμόζεται για την προστασία κατά τη διάρκεια και αποκατάσταση του οικοσυστήματος μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Κοντά στην ακτή θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος στάθμευσης για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Κριτήριο 23.Η πρόσβαση σκύλων και άλλων κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Στις βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία» ακτές επιτρέπεται η παρουσία σκύλων και άλλων κατοικίδιων ζώων αποκλειστικά και μόνο στους χώρους στάθμευσης και στις περιοχές περιπάτου εκτός ακτής. Η παρουσία ζώων στις ανωτέρω περιοχές εκτός της ακτής επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι ελέγχονται από τον κάτοχό τους και δεν υπάρχει άλλος περιορισμός από το διαχειριστή της ακτής και την εθνική νομοθεσία.

Απαγορεύεται η είσοδος δεσποζόμενων ζώων εντός της ακτής και της κολυμβητικής περιοχής. Από την απαγόρευση εξαιρούνται σκύλοι-συνοδοί ατόμων με προβλήματα όρασης.

Εφόσον στην ακτή πραγματοποιούνται περιπολίες έφιππης αστυνομίας, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που θα διασφαλίζουν την απουσία περιττωμάτων.

Όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο και να εφαρμόζεται διαδικασία απομάκρυνσης αδέσποτων ζώων από την ακτή. Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της πρόσβασης αδέσποτων ζώων στην ακτή. Στην περίπτωση που αδέσποτα ζώα έχουν πρόσβαση στην ακτή και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ελέγχου, προτείνεται η ανάρτηση πινακίδων ενημέρωσης του κοινού για την κατάσταση. Επιπλέον, προτείνεται η ανάρτηση πληροφοριών προς τους λουόμενους με οδηγίες για την περίπτωση που διαπιστώσουν παρουσία αδέσποτων ζώων στην ακτή.

Κριτήριο 24. Όλα τα κτίρια και ο εξοπλισμός της ακτής πρέπει να συντηρούνται σωστά.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Θα πρέπει να δίνεται έμφαση  στην εμφάνιση των κτιρίων και των κατασκευών στην ακτή. Το σύνολο των εγκαταστάσεων οφείλει να προσαρμόζεται πλήρως στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, να τηρεί τα πρότυπα σχεδιασμού και να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές και αισθητικές απαιτήσεις.

Ο εξοπλισμός της ακτής περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις ή τις παροχές που δεν έχουν αναφερθεί σε άλλα κριτήρια (π.χ. παιδικές χαρές και αποβάθρες). Ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι ασφαλής για χρήση.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα: την καθαριότητα του εξοπλισμού, την κατάστασή του, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των χρωμάτων και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του και στους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την πιθανή υποβάθμιση και τη δυσλειτουργία της ακτής. Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Για να αποτραπεί η πρόσβαση του κοινού, όλες οι εργασίες κατασκευής ή οι επικίνδυνες δομές πρέπει να περιφράσσονται. Σε περίπτωση που η κατασκευή λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου βράβευσης εντός του βραβευμένου τμήματος της ακτής, όλα τα κριτήρια του προγράμματος πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Επίσης, οι κατασκευαστικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τους χρήστες των ακτών.

Κριτήριο 25. Εάν υπάρχουν, ευαίσθητα οικοσυστήματα (όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι ή υποθαλάσσια λιβάδια) στην ακτή θα πρέπει να παρακολουθούνται.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Καραϊβική, Ν. & Α. Αφρική
Μη Εφαρμόσιμο Κριτήριο: Ευρώπη, Μαρόκο, Καναδάς

Αν υπάρχει ένα ευαίσθητο ενδιαίτημα (όπως κοραλλιογενής ύφαλος ή υποθαλάσσια λιβάδια) σε απόσταση 500 μέτρων από οποιοδήποτε μέρος της βραβευμένης με "Γαλάζια Σημαία" ακτής, θα πρέπει να εκπονηθεί πρόγραμμα για την παρακολούθηση της βιωσιμότητας του οικοτόπου (κοραλλιογενή ύφαλο ή υποθαλάσσιων λιβαδιών) τουλάχιστον μία φορά την περίοδο.

Την αρμοδιότητα και ευθύνη για την παρακολούθηση και τη διαχείριση αυτής της ευαίσθητης περιοχής θα πρέπει να έχει εξειδικευμένος οργανισμός ή άλλη αρμόδια αρχή.

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης "Reef Check".

Κριτήριο 26. Βιώσιμα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να προωθηθούν στην περιοχή της ακτής.

Προαιρετικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται:

 • στην ενθάρρυνση για χρήση των δημόσιων μαζικών μέσων μεταφοράς
 • στην ενθάρρυνση δημιουργίας ειδικών διαδρόμων για τα ποδήλατα, ενοικίασης ποδηλάτων και δημιουργίας εγκαταστάσεων για την στάθμευσή τους
 • στα σχέδια μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης
 • στην ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων
 • στην εξασφάλιση διαβάσεων για τους πεζούς κατάλληλης σήμανσης, στις περιπτώσεις που υπάρχει άμεση γειτνίαση με δρόμο κατά μήκος της ακτής.

Το πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" ενθαρρύνει την προώθηση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς για τη μετακίνηση από και προς την ακτή, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. λεωφορεία), την ενοικίαση ή δωρεάν παροχή ποδηλάτων και τη προώθηση χρήσης μονοπατιών για πεζοπορία. Τέτοιες υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται από τον Δήμο, σε ακτές με υψηλή επισκεψιμότητα.

Προτείνεται οι αιτούντες για βράβευση να διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο να στοχεύει στη μείωση του κυκλοφοριακού όγκου, προς και από τις ακτές του Δήμου, καθώς και στο όφελος από τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς στη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην παράκτια ζώνη.

Επίσης συνιστάται, οι πληροφορίες για εναλλακτικούς τρόπους βιώσιμης μεταφοράς να πρέπει να είναι διαθέσιμες στις περιοχές πλησίον της ακτής και αναρτημένες στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ: Κριτήρια 27-33, Ασφάλεια, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις >